Kooli õppekorralduse aluseks on üleriigiline raamõppekava. Selle alusel on koostatud kooli eripära ja võimalusi arvestav õppekava, mis realiseerub kooli ainekavade, igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava ja tööplaanide kaudu. Kooli õppeprotsess on kolmeastmeline: ettevalmistuskursus, 4 aastane põhikursus, täiend- ehk 5. kursus. Õppeprotsess võib piirduda ainult põhikursusega (4 õppeaastat). Õppetöö toimub eesti ja vene keeles. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks (neljaks õppeveerandiks) ning koosneb 35 õppenädalast, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat. Õpe toimub tunniplaani alusel 45 minutiliste rühmatundidena. Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (poolaasta, õppeaasta) lõpul aga samuti lõputöö kaitsmisel ja arvestustel ning eksamitel. Õpe toimub üldhariduskoolide õppetööst vabal ajal, täiskasvanuile tööst vabal ajal. Õppimine on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ettepanekul valla volikogu. Õppetasust vabastatakse vastavalt valla volikogu kinnitatud korrale.